WEDSTRIJD ICI PARIS XL PARFUMS GIVENCHY - PDF Free Download (2023)

WEDSTRIJD “ICI PARIS XL – PARFUMS GIVENCHY”

ARTIKEL 1 De naamloze vennootschap PARFUMERIE ICI PARIS XL en Parfums Givenchy -LVMH Fragrance brands, Afdeling van Guerlain Benelux N.V. (hierna genaamd “de organisatoren”), waarvan de vennootschapszetel gevestigd is te 1800 Vilvoorde, Schaarbeeklei 499 en 1050 Elsene, Louizalaan 523 organiseren een wedstrijd zonder aankoopverplichting dewelke begint op 01/02/2012 en eindigt op 29/02/2012 om 23u59. Deze wedstrijd speelt zich af op het Belgisch en Luxemburgs grondgebied. ARTIKEL 2 Dit reglement legt de algemene deelnemingsvoorwaarden vast die van toepassing zijn op deze wedstrijd. ARTIKEL 3 De deelneming aan deze wedstrijd staat open voor iedere persoon dewelke de leeftijd van 18 jaar bereikt heeft en die woonachtig is in België of het Groot-Hertogdom Luxemburg, met uitzondering van de organisatoren van deze wedstrijd, evenals alle rechtstreekse of onrechtstreekse werknemers van de organisatoren, en van elke andere persoon die heeft meegewerkt aan de totstandkoming van huidige wedstrijd. Zijn eveneens uitgesloten van het recht tot deelname aan deze wedstrijd, de familieleden, in de eerste graad, van de personen dewelke in de voorgaande alinea geviseerd worden, evenals de personen die onder hetzelfde dak wonen als deze laatsten. ARTIKEL 4 De organisatoren kunnen te allen tijde een persoon van deelname aan wedstrijden georganiseerd door de organisatoren voor een bepaalde periode uitsluiten in geval van inbreuk op één van de deelnemingsvoorwaarden of in geval van misbruik, misleiding of een deelname ter kwader trouw aan een wedstrijd. ARTIKEL 5 Om geldig deel te nemen moet de deelnemer naar de website www.iciparisxl.be gaan of naar één van de verkooppunten van Ici Paris XL. Daar dient de deelnemer het deelnemingsformulier volledig en correct invullen. De deelnemer dient in enkele woorden zijn valentijn te beschrijven in de sfeer van PLAY SPORT. Daarna dient hij zijn verklaring te deponeren in de daarvoor voorziene urne in één van de verkooppunten van Ici Paris XL tijdens de openingsuren of op de hierboven vermelde website uiterlijk op 29.02.2012 om 23u59. Alleen de inzendingen die op dat moment in de urne of op bovenvermelde website aanwezig zijn worden aanvaard. Het team van Givenchy zal 10 deelnemingsformulieren uitkiezen en zal in samenspraak met Ici Paris XL een winnaar kiezen. De uitzonderlijke rijcursus voor 2 personen op een autocirciut zal toekomen aan de deelnemer met de mooiste beschrijving.

Zullen enkel beschouwd worden als geldig de deelnemingsformulieren waarop de beschrijving van de deelnemer, evenals de volledige naam, voornaam en adres van de deelnemer. Iedere deelnemer kan maar één keer deelnemen en kan dus ook maar één prijs winnen. Indien er meerdere deelnemingsformulieren van eenzelfde deelnemer worden ontvangen, dan worden al zijn deelnemingsformulieren als ongeldig en onbestaande beschouwd. Deze deelnemer zal geen prijs kunnen winnen. Er zal slechts 1 deelname per familiaal adres aanvaardt worden, meer bepaald de eerste deelname. Het deelnemingsformulier dat in de urne in één van de verkooppunten van Ici Paris XL werd gedeponeerd, dient met de hand te worden ingevuld. Indien een deelnemer een stempel of een etiket gebruikt om te antwoorden zullen al zijn formulieren ongeldig zijn en zonder gevolg blijven. Hij kan dan geen prijs winnen. Elk deelnemingsformulier dat onvolledig, onleesbaar, doorstreept of gescheurd is of een ongeldige naam bevat, dat na 29/02/2012 om 23 uur 59 toekomt, zal als nietig aanzien worden. De volledige kosten voor de deelname aan de wedstrijd (telefoon, internetverbinding,..) zijn volledig ten laste van de deelnemer. In geen geval kunnen de deelnemers hun kosten voor deelname terugvorderen aan de organisator. Georganiseerde en/of collectieve deelnames aan de wedstrijd zullen als een misbruik worden beschouwd en de automatische uitsluiting met zich meebrengen van de hieraan verbonden deelnames. De organisator kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor technische problemen met de site en/of het mailsysteem. De organisator kan niet aansprakelijk worden gesteld voor elke eventuele incompatibiliteit tussen de gebruikte technologieën voor de wedstrijd en de hardware- en/of softwareconfiguratie die de deelnemer gebruikt. De deelname of enige andere manipulatie door middel van een programma of dergelijke, anders dan het programma op de site, evenals het aanpassen/bewerken van deze laatste, is verboden en zal tot uitsluiting leiden, en desgevallend tot gerechtelijke vervolging wegens overtreding van de auteursrechten. Deelname is uitsluitend nominatief, en de deelnemer mag onder geen beding spelen onder verschillende pseudo’s of voor rekening van andere deelnemers. Bij meerdere deelnames, onder andere door middel van verschillende e-mailadressen (of door verschillende identiteiten of eender welk andere middel om zich meermaals te registreren), worden al zijn deelnemingsformulieren geweigerd en beschouwd als ongeldig. ARTIKEL 6 De naamloze vennootschap Parfumerie Ici Paris XL en Parfums Givenchy en elke andere tussenkomende persoon of vennootschap zullen niet aansprakelijk gesteld kunnen worden indien in geval van overmacht, bepaalde modaliteiten van deze wedstrijd zouden dienen te worden gewijzigd. ARTIKEL 7

De organisatoren maken of verlenen geen enkele garantie met betrekking tot een prijs. De organisatoren kunnen niet aansprakelijk gehouden worden voor gebeurlijke ongevallen of schade die (on)rechtstreeks verband houdt met een gewonnen prijs. Een prijs is ondeelbaar en moet aanvaard worden zoals deze wordt toegekend. ARTIKEL 8 Geen enkele fotokopij van een deelnemingsformulier zal aanvaard worden. Enkel originelen zijn geldig. ARTIKEL 9 De prijs van deze wedstrijd is: Een rijcursus voor 2 personen op het autocirciut van Mettet, hierin inbegrepen: -

Zes rondes met een Lamborghini Galardo;

-

Zes rondes met een Ferrari F430;

-

Een sensationele doop bevattende 2 rondes als passagier bij een piloot-instructeur in een Ford Focus RS

De persoonlijke uitgaves en bjikomende prestatie zijn exclusief ten laste van de winnaar. De winnaar van de rijcursus zal persoonlijke gecontacteerd worden door de organisatie et ontvangt van de ploeg van Elite-auto alle voorwaarden om zijn prijs te innen. De rijcursus dient voor 31 december 2012 te worden uitgevoerd, onder voorwaarden en beschikbaarheidsdata die voor de ploeg van Elite-auto worden voorgesteld. Enkel de deelnemers van de offline-wedstrijd ontvangen via de post een staaltje van Givenchy. Bij de identificatie van de winnaars dienen deze een kopij van hun identiteitskaart voor te leggen. Indien de gegevens op het deelnemingsformulier en deze op de identiteitskaart niet identiek zijn wordt de prijs niet overhandigd en gaat deze naar de volgende op de lijst van de winnaars. Deze prijzen zijn niet overdraagbaar, niet omwisselbaar en niet uitbetaalbaar in geld. ARTIKEL 10 Het team van Givenchy zal 10 deelnemingsformulieren uitkiezen en zal in samenspraak met Ici Paris XL een winnaar kiezen. De uitzonderlijke rijcursus voor 2 personen op een autocirciut zal toekomen aan de deelnemer met de mooiste beschrijving ARTIKEL 11 Uitgezonderd het geval voorzien in het reglement, zal er door de deelnemers, geen briefwisseling verstuurd worden, noch zullen er telefonische of andere communicaties plaatsvinden, noch tijdens de wedstrijd, noch na afsluiting ervan. ARTIKEL 12

De organisatoren van deze wedstrijd behouden zich het recht voor de actie of zijn verloop te wijzigen indien onvoorziene omstandigheden of omstandigheden onafhankelijk van hun wil dit rechtvaardigen. Zij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden indien, ingevolge omstandigheden buiten hun wil om, de wedstrijd zou moeten worden onderbroken, uitgesteld of geannuleerd. ARTIKEL 13 De naamloze vennootschap Parfumerie Ici Paris XL en Parfums Givenchy en de deelnemende bedrijven behouden zich het recht voor om de prijzen in handen van de winnaars te overhandigen en om gebruik te maken van hun naam evenals van foto’s genomen tijdens de overhandiging van de prijzen, en dit voor promotionele doeleinden. ARTIKEL 14 Het loutere deelnemen aan deze wedstrijd houdt de aanvaarding van huidig reglement in zonder enig voorbehoud en geen enkele betwisting hierover zal in aanmerking genomen worden. Elke klacht in verband met huidig wedstrijd moet schriftelijk verstuurd worden binnen de 7 werkdagen volgend op het einde van deze laatste, naar de maatschappelijke zetel van Parfums Givenchy -LVMH Fragrance brands, Afdeling de Guerlain Benelux N.V. In geen enkel geval zullen de klachten verbaal of telefonisch behandeld worden. Klachten ingediend buiten de termijn of die niet schriftelijk opgesteld zijn zullen niet behandeld worden. Huidig reglement is onderworpen aan het belgisch recht en elk geschil tot de toepassing ervan valt onder de bevoegdheid van de Brusselse rechtbanken. ARTIKEL 15 Huidige wedstrijd is geplaatst onder toezicht van Meester Jacques Gielen en Meester Marc Vermeulen, gerechtsdeurwaarders te 1180 Brussel-Ukkel, Molièrelaan, 266. In geval van overmacht, indien onvoorziene omstandigheden zouden voorkomen of in geval van betwisting zullen Meester Gielen en Meester Vermeulen elke noodzakelijke beslissing nemen om de goede werking van deze wedstrijd te verzekeren. Hun beslissingen zijn soeverein en zonder verhaal. Elke situatie die niet voorzien is in het reglement, zal worden voorgelegd aan de gerechtsdeurwaarder. Zijn beslissingen zijn definitief. ARTIKEL 16 Een kopij van huidig reglement is beschikbaar in de verkooppunten van Ici Paris XL of op bovenvermelde website. ARTIKEL 17 De gegevens van de deelnemers zullen in een gegevensbank opgenomen worden en zijn desgevallend bestemd om te worden gebruikt voor promotionele en publicitaire doeleinden door de naamloze vennootschap Parfumerie Ici Paris XL en Parfums Givenchy. Beheerder van de gegevensbank: de naamloze vennootschap Parfumerie Ici Paris XL et Parfums Givenchy, waarvan de vennootschapszetel gevestigd is te 1800 Vilvoorde, Schaarbeeklei 499 en 1050 Elsene, Louizalaan 523. De deelnemers hebben een toegangsrecht, een verbeteringsrecht met betrekking tot hun gegevens en recht op verzet tegen hun gebruik voor marketing doeleinden. Overeenkomstig de wet van 8 december 1992, zoals gewijzigd door de wet van 11 december 1998, heeft u het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens te weigeren, toegang tot deze gegevens te krijgen en de verbetering ervan te verzoeken.

De Organisator zal alle maatregelen nemen die redelijkerwijze van haar verwacht kunnen worden om de gegevens geheim te houden. Bij het indrukken van de toets 'verzenden' voor het versturen van persoonlijke gegevens, erkent de deelnemer evenwel dat de verzending van zulke gegevens via het internet nooit zonder risico is. Schade die het gevolg is van het gebruik van persoonlijke gegevens van de deelnemer door onbevoegden kan in geen geval verhaald worden op de Organisator. De Organisator verzorgt met de grootst mogelijke aandacht de organisatie van de actie en het beheer van de website. Desondanks is het mogelijk dat informatie onvolledig of fout is. Eventuele onnauwkeurigheden, schrijffouten of andere vergelijkbare fouten op de website of op ander (promo)materiaal dat de Organisator publiek maakt, kunnen niet tegen de Organisator gebruikt worden of een verplichting scheppen voor de Organisator. De vrijstelling van de aansprakelijkheden van Ici Paris XL et Parfums Givenchy, hierboven vermeldt, zijn eveneens van toepassing op iedereen die meewerkt aan de organisatie van deze wedstrijd. De Organisator wijst elke verantwoordelijkheid af en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventueel verlies en/of laattijdige levering van de Prijzen, die al dan niet te wijten zouden zijn aan de post. In geval van verlies nadat de Organisator de Prijs uit handen heeft gegeven aan de post voor levering, wordt de Prijs geacht te zijn geleverd en zal geen enkele andere Prijs aan de winnaar worden geleverd. De deelname aan de Wedstrijd via internet houdt de kennis en aanvaarding in van de eigenschappen en de grenzen van het internet, zoals wat betreft het technische prestatievermogen, de reactietijd om informatie te raadplegen, op te vragen of over te dragen. De Organisator kan in geen geval aansprakelijk worden gehouden voor het feit dat bepaalde gegevens niet zijn beschermd tegen de eventuele onttrekking ervan en tegen de risico’s van besmetting door eventuele virussen die circuleren op het internet.

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Duane Harber

Last Updated: 01/25/2023

Views: 6396

Rating: 4 / 5 (71 voted)

Reviews: 94% of readers found this page helpful

Author information

Name: Duane Harber

Birthday: 1999-10-17

Address: Apt. 404 9899 Magnolia Roads, Port Royceville, ID 78186

Phone: +186911129794335

Job: Human Hospitality Planner

Hobby: Listening to music, Orienteering, Knapping, Dance, Mountain biking, Fishing, Pottery

Introduction: My name is Duane Harber, I am a modern, clever, handsome, fair, agreeable, inexpensive, beautiful person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.